Algemene voorwaarden

The CORNR Hotel

Hotel Uilenspiegel BV
Albert I laan 159

8620 Nieuwpoort
BE 0658.702.056

 

Met de bevestiging van uw bestelling of boeking aanvaardt u uitdrukkelijk de toepassing van de algemene voorwaarden van The CORNR Hotel.

Reglement van Inwendige Orde (inclusief huisdieren)

Opdat alle hotelgasten van een aangename en rustig verblijf kunnen genieten, zijn volgende regels van kracht in Hotel Uilenspiegel:


1/ ’s Nachts verstoort men de rust van de andere hotelgasten niet.

2/ Er wordt zo weinig mogelijk lawaai gemaakt in de gangen en andere gemeenschappelijke delen.

3/ Iedere hotelgast draagt zorg voor de beperking van geluidshinder bij gebruik van radio en TV.

4/ Er heerst een rookverbod in het volledige hotelgebouw, de schoonmaakkosten voor het niet naleven van dit verbod is €250,00. Deze kost zal zonder voorafgaande verwittiging worden aangerekend. Roken is in The CORNR hotel 4* enkel toegestaan op het hotelterras op de eerste verdieping.

5/ Niet-vergezelde kinderen, jonger dan 12 jaar, mogen de lift niet gebruiken. Het gebruik van de lift is ten strengste verboden wanneer brand is vastgesteld in het gebouw.

6/ Kleine honden worden in het gebouw gedoogd, mits expliciete en voorafgaandelijke toestemming van de uitbater, voor zover hiermee geen hinder wordt veroorzaakt! Bij aanhoudende hinder of zonder voorafgaandelijke toestemming, kan het dier verwijderd worden. Er geldt een supplement van 20 EUR per dag per huisdier. Het maximale aantal honden per kamer is 2.

7/ Honden zijn niet toegelaten in de ontbijtzaal tijdens de ontbijturen, dit uit hygiënische overwegingen.

8/ Geen enkel huisdier mag los rondlopen in de gemeenschappelijke delen (inkom, gangen, lift, garage, enz.), honden horen steeds aan de leiband.

9/ Wanneer extra schoonmaak nodig is in de kamer ten gevolgde van vervuiling door het huisdier wordt hier forfaitair 50 EUR voor aangerekend. Eventuele beschadigingen aan gebracht door het huisdier worden steeds volledig verhaald op de hotelgast.

Reglement van Inwendige Orde - Parking

1/ In geen geval mag de toegang tot een privé-parkeerplaats geblokkeerd worden. In voorkomend geval zal het voertuig worden weggesleept, op grond van art. 87.8° van het Veldwetboek. Dit geldt ook voor (aanhang)wagens die niet voorzien zijn van een nummerplaat.

2/ Voertuigen op LPG mogen niet in de garage.

3/ De garages mogen enkel dienen tot parking van voertuigen.

4/ Er mogen geen kinderen spelen (of rolschaatsen, skateboarden, enz.) in de garages of op de inrit ernaartoe, noch in de gemene delen van het gebouw.

 


ALGEMENE VOORWAARDEN - Hotelreglement

Hotelreglement

Teneinde het verblijf in het hotel voor alle gasten aangenaam te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de door het hotel vastgestelde gedragsregels. Huisdieren zijn niet toegelaten in het hotel, tenzij expliciet toegestaan door de hoteluitbater in functie van de kenmerken van het huisdier en de drukte van het hotel.

Er heerst een rookverbod in het volledige hotelgebouw, de boete voor het niet naleven van dit verbod is €250,00. Overtreding van de regels kan verwijdering uit het hotel tot gevolg hebben, zonder dat terugbetaling van het factuurbedrag of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

Hotel Uilenspiegel BV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van haar faciliteiten. Wij maken u erop attent dat het mogelijk is dat tijdens je verblijf onderhoudswerkzaamheden in het hotel kunnen uitgevoerd worden zonder dat u recht heeft op enige vergoeding.

Overmacht Indien de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van Hotel Uilenspiegel BV, zoals personeelsstakingen, blokkades, brand, oorlogsgevaar, overstromingen, andere storingen of gebeurtenissen geven geen aanspraak op enige vergoeding van welke aard dan ook.

Aansprakelijkheid Hotel Uilenspiegel BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in het hotel. Indien u iets gebroken of beschadigd heeft, gelieve de schade aan de receptie te melden. Hotel Uilenspiegel BV is niet aansprakelijk voor het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in het hotel. Bij vervreemding van zaken of apparaten uit de kamer zullen deze steeds aangerekend worden aan de klant.

De persoon die de boeking gemaakt heeft en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en schade die voor Hotel Uilenspiegel BV of andere derden zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in het hotel bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enige zaak die zij onder zich hebben. Bij niet juist gebruik van de kamer kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.

Boekingen

Hotel Uilenspiegel BV aanvaard enkel boekingen van personen vanaf 18 jaar. Wij behouden het recht om te allen tijde, zonder opgave van redenen, een boeking te weigeren of te annuleren. Na aanvaarding van uw boeking ontvangt U een bevestiging per e-mail.

Kamerprijs

Alle prijzen zijn in euro.

Inbegrepen in de prijs van de kamer:

* Een overnachting in de geboekte kamer

* Dagelijkse opfrisbeurt van kamer en badkamer

* Gratis gebruik van het draadloos internet

* 6% BTW

* eventuele supplementaire faciliteiten en diensten die expliciet in uw kamerarrangement vervat zitten

Niet inbegrepen in de prijs van de kamer:

* Supplementaire faciliteiten en diensten die niet in uw kamerarrangement vervat zitten
* Consumpties aan de bar of in het restaurant van het hotel (tenzij anders omschreven in uw kamer arrangement)
* Toerismebelasting

Vroeger vertrek van één of meerdere personen leidt niet tot terugbetaling van een deel van de kamerprijs.

Betalingen 

U betaalt bij het boeken van uw verblijf het totale factuurbedrag, tenzij de boeking gegarandeerd worden door een geldige kredietkaart met voldoende provisie. Bij ontstentenis van deze garantie kan uw boeking geannuleerd worden.
De betaling kunt u voldoen op hieronder vermelde bankrekeningnummer: Hotel Uilenspiegel BV, Albert I laan 159, 8620 Nieuwpoort IBAN BE85 4741 3546 7106


Annuleren (tot 10 kamers)

** Annulering kan kosteloos tot 7 dagen voor aankomst.

** Annulering na aanschaf van de annulatieverzekering kan tot 12u op de dag van aankomst.

**Reserveringen zonder restitutiemogelijkheid kunnen niet gewijzigd of geannuleerd worden.

 

Annulatievoorwaarden groepen (vanaf 10 kamers):

1/ Annulatie van de groepsreservatie.

** Annulatie >31 dagen voor aankomst: gratis annulatie, het voorschot wordt 100% terugbetaald.

** Annulatie <31 dagen voor aankomst: 50% van het totaalbedrag wordt aangerekend.

** Annulatie <14 dagen voor aankomst: 100% van het totaalbedrag wordt aangerekend.

 

2/ Wijziging van het aantal deelnemers & kamers.

** Wijzigingen worden omschreven als een wijziging in het aantal deelnemers tot 25% van het totaal.

** Wijziging < 7 dagen voor aankomst: 25% van de kamerprijs wordt aangerekend

** Wijziging < 3 dagen voor aankomst: 50% van de kamerprijs wordt aangerekend.

** Wijziging < 1 dag voor aankomst: 100% van de kamerprijs wordt aangerekend.

 

Factuurvoorwaarden The CORNR Hotel

Met de bevestiging van uw bestelling of boeking aanvaardt u uitdrukkelijk de toepassing van de algemene voorwaarden van Hotel Uilenspiegel BV.

Art.1 Raming factuur
De klant erkent dat de opgegeven prijs in ontvangen offerte slechts een raming is, afhankelijk van het definitief te factureren aantal deelnemers en de gebruikte consumptie(s) aan de geldende tarieven tijdens de activiteit.

Art.2 Betalingsvoorwaarden
Na afloop van de activiteit wordt het eindsaldo opgemaakt en verbindt de klant zich ertoe om het saldofactuur bedrag te betalen bij het verlaten van het hotel. Betaling gebeurt contant of middels Visa, Maestro of Mastercard, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.

Art.3 Betaling
Facturen dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na datum van de factuur, conform de algemene factuurvoorwaarden die integraal deel uitmaken van deze overeenkomst.

Art.4 Factuurvoorwaarden
Een intrest van 1 % per maand zal zonder voorafgaande aanmaning gerekend worden voor de facturen die niet betaald zijn op vervaldatum. Daarenboven is een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het openstaande bedrag van de factuur verschuldigd, met een minimum van € 50.00, onverminderd de gerechtskosten en uitvoeringskosten. Alle klachten van welk danige aard ook, dienen ons op een schriftelijke wijze ter kennis worden gebracht binnen de acht dagen na de factuurdatum. Eventuele betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied van Hotel Uilenspiegel BV. Het Belgische recht is van toepassing.

Art. 5 Diefstal/Aansprakelijkheid
Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade in verband met diefstal, verduistering of verlies van zaken welke zich in de gehuurde ruimte bevinden. Deze zaken verblijven in het gehuurde voor risico van de hotelgast en / of andere belanghebbende.